Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van Yoga & Dance Studio Suus. Vóór het moment van inschrijving van danslessen dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, datum van aanvang en contributiegelden.

1.1. Iedere leerling van Yoga & Dance Studio Suus is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de huisregels.

1.2. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Yoga & Dance Studio Suus en een leerling, dan zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk daarmee verbonden.

1.3. De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

1.4. Yoga & Dance Studio Suus behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.5. Bezoek aan Yoga & Dance Studio Suus is geheel op eigen risico. Yoga & Dance Studio Suus (directie) en haar docenten/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de leerling/bezoeker in de studio van Yoga & Dance Studio Suus. Door deel te nemen aan onze lessen gaat u automatisch akkoord met onze algemeen voorwaarden. Hiermee vrijwaart u Yoga & Dance Studio Suus, directie en docenten/vrijwilligers van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de leerling heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio van Yoga & Dance Studio Suus.

1.6. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van studio Yoga & Dance Studio Suus door toedoen van leerling/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

1.7. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in studio Yoga & Dance Studio Suus is uitsluitend toegestaan met toestemming van Yoga & Dance Studio Suus ( directie ) of docenten/vrijwilligers. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

1.8. Er worden foto’s gemaakt door Yoga & Dance Studio Suus die uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen internetpagina en reclamedoeleinden (bijv.socialmedia flyers). Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van foto’s met beeltenis van een leerling kunt u dit schriftelijk of mondeling aan ons melden.

1.9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien Yoga & Dance Studio Suus hiervan schade ondervindt dan zal deze verhaald worden op betreffende leerling die deze heeft geplaatst.

1.10. Yoga & Dance Studio Suus behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie voor danslessen, activiteiten of producten per dansseizoen of kalenderjaar te indexeren.

1.11. Acties of speciale aanbiedingen zijn niet met elkaar te combineren en er kunnen voor- of achteraf nimmer rechten aan worden ontleend.

2. Inschrijving en betalingsvoorwaarden

2.1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2.  Het lesgeld dient voldaan te zijn voor de desbetreffende les.

2.3. Minderjarige leerling mag zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven bij Yoga & Dance Studio Suus . Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarige leerling aangaan zijn te allen tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

2.4. Yoga & Dance Studio Suus heeft het recht leerling/bezoeker zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan lessen

3. Afmelding en Opzegging

3.1. Er zal geen restitutie plaatsvinden voor gereserveerde plaatsen in workshops. Deze zijn wel overdraagbaar.

3.2. Voor abonnementen houden wij een opzegtermijn aan van minimaal 1 kalendermaand.

3.3 In geval van zwangerschap, een langdurige blessure of letstel kan met schriftelijke toestemming van Yoga & Dance Studio Suus het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden bevroren en wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode (en daarmee de betaalverplichting). Indien bevriezing van het abonnement langer dan 6 maanden wenselijk is, dient hiervoor opnieuw schriftelijk toestemming van Yoga & Dance Studio Suus verkregen worden.Zonder deze toestemming zal het abonnement uiterlijk na 6 maanden weer worden geactiveerd.De tijdelijke bevriezing geldt niet bij bijv. studie, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht geschieden

4. Overige verplichtingen

4.1. De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. Het is een leerling tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan Yoga & Dance Studio Suus, onverlet een verdere schadeclaim van Pole Dance Suus en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolgde van de genoemde commerciële activiteiten.

4.2. De leerling dient zich op hoogte te stellen van de huisregels die binnen het gebouw, waar de dansschool zich in bevindt. En dient zich hieraan te houden. Bij overtreding van de huisregels of klachten van medehuurders, kan de directie van de dansschool de desbetreffende persoon (en) verzoeken het pand te verlaten.